Mevzuat

Mevzuat

8 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30795

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ÇALIŞMALAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin  amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar  Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası alanlarda kültür, tarih, edebiyat, dilbilim, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, sosyoloji, sosyal hizmet vb. sosyal bilimler alanındaki tüm akademik disiplinlerden yararlanarak araştırmalar yapmak; bu amaçla yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek, disiplinler arası çalışmalar ve projeler yapmak, önerilen projeleri desteklemek, içinde bulunulan toplumun kültür yapısını bilimsel verilere dayalı olarak araştırıp incelemek, tarihî seyir içinde çeşitli kültür ve medeniyetlerin birbirleriyle ilişkilerini ve etkileşimlerini tespit etmek, toplum içinde her tür inanç, din, dil, ırk gibi faktörlerin bu oluşum içindeki rollerini izlemek, çağdaş dünyada iç ve dış olmak üzere felsefi, düşünsel, ideolojik, bilimsel, teknolojik vb. akımların toplumumuz ve kültürümüz üzerindeki tesirlerini ortaya çıkarabilmek için bilimsel araştırmalar yapmak, bu konuda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla akademik iş birlikleri yaparak ortaya çıkacak ürünleri seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla topluma aktarmak ve yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek ve geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversite bünyesinde planlanan yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sosyal bilimler alanındaki tüm akademik disiplinlerin birikimlerinden yararlanarak araştırmalar tasarlamak ve yürütmek.

b) Farklı medeniyetlerde ve coğrafyalarda üretilen kültür malzemesinin karşılaştırmalı olarak çalışılmasına imkân sağlayacak araştırma ve projeler yapmak, önerilen projeleri desteklemek.

c) Araştırmalarla elde edilen verilerin akademik çalışmalarda kullanımını sağlamak amacıyla araştırmacıların erişimine açılması için gerekli altyapıyı oluşturmak; bu çerçevede çok dilli bir veri tabanı tasarlamak ve yönetmek.

ç) Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası alanlarda ilgili resmî kurumlar, özel sektör kuruluşları ve STK’larla iş birliği halinde projeler yürütmek.

d) Yalova ili kapsamında Merkezin amacına uygun bir veri tabanı oluşturmak.

e) Ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla amaca uygun iş birliği yapmak.

f) Talep edilmesi halinde resmî kurumlar, özel sektör kuruluşları ve STK’lara danışmanlık hizmeti vermek.

g) Araştırma raporları yayınlamak.

ğ) Üniversitenin eğitim, öğretim ve staj faaliyetlerine katkı sunmak ve sertifika programları düzenlemek.

h) Üniversitenin akademik birimleri arasında disiplinlerarası çalışmalar yapmak ve bu tür araştırmaları özendirmek.

ı) Dezavantajlı grupları topluma ve çalışma hayatına yeniden kazandırmaya yönelik projeleri hayata geçirmek.

i) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içinde ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

j) Merkezin ilgi alanına giren konularda konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, panel gibi akademik ve kültürel etkinlikleri düzenlemek ya da desteklemek. 

k) Merkezin amacı kapsamında uygun görülen diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Yalova Üniversitesi öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, üst üste en fazla iki dönem görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör yeni bir Müdür atar.

(2) Müdür Yardımcıları, Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve yokluğunda ona vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve Merkez için yeni geliştirme hedefleri belirlemek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

c) Merkezi temsil edip ilgili idari işleri yürütmek.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, amaca uygun projelerin uygulama, sevk ve idaresini gerçekleştirmek.

d) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve toplantıları yönetmek.

e) Merkezin ve bağlı birimlerin yönetim açısından düzenli işlemesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

f) Merkez ve bağlı birimlerin çalışma programlarını belirlemek, yıllık çalışma planını yapmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

g) Araştırma ve inceleme sonuçlarının Üniversite dışında sunumu için Rektörün onayını almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilip Rektör tarafından görevlendirilen 3 kişi olmak üzere 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulundan herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde Müdürün bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet ve yönetimiyle ilgili kararlar almak.

b) Merkezde akademik ve teknik personelin görevlendirilmesiyle ilgili hususlarda Müdürün önerisini incelemek ve Rektörlüğe sunulacak öneri hakkında karar vermek.

c) Faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Araştırma ve yayınlar yapılması, bilimsel toplantılar düzenlenmesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olunması gibi konularda karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen alanlarında uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu, Üniversitede görevli öğretim elemanlarından ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK çalışanları arasından görevlendirilebilir. Beş kişiden oluşan Danışma Kurulunun görevi; Merkez tarafından yapılan çalışmalar, araştırma projeleri ve yayınlar hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.